Testament notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, który pozwala osobie wyrazić swoją ostatnią wolę w kwestii dyspozycji swojego majątku po śmierci. Jest to najczęściej wybierana forma sporządzenia testamentu, przede wszystkim ze względu na pewność co do jego ważności i zgodności z prawem. Testament notarialny jest też trwały – notariusz przechowuje oryginał dokumentu, co zabezpiecza testament przed zagubieniem czy zniszczeniem.

Co zawiera testament notarialny?

Testament notarialny, jako akt notarialny, musi spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla tego typu dokumentów. Oznacza to, że musi zawierać m.in. datę i miejsce jego sporządzenia, pełne dane testatora, a także jego wyraźne oświadczenie o tym, jakie ma życzenia co do rozporządzenia majątkiem po jego śmierci. Tak sporządzony testament notarialny w Kartuzach będzie podstawą do przeprowadzenia podziału majątku.

W testamencie notarialnym osoba sporządzająca dokument może wskazać, kto ma być jej spadkobiercą, a także w jaki sposób majątek ma być rozdzielony pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Można w nim także wyznaczyć wykonawcę testamentu, który będzie odpowiedzialny za wykonanie ostatniej woli testatora po jego śmierci.

W jakim celu sporządzany jest testament notarialny?

Testament notarialny jest sporządzany przede wszystkim w celu wyrażenia ostatniej woli testatora w sposób pewny i bezpieczny. Jest to forma testamentu, która zapewnia największą pewność co do jego ważności, ponieważ zostaje sporządzony przez profesjonalistę – notariusza.

Dzięki temu, że testament notarialny jest sporządzony w obecności notariusza, nie ma ryzyka, że zostanie zakwestionowany pod kątem formalnym. Notariusz sprawdza tożsamość testatora, a także jego zdolność do czynności prawnych, co jest istotne z punktu widzenia możliwości odwołania się do niezdolności testatora do sporządzenia testamentu.

Ponadto, testament notarialny daje możliwość skorzystania z doradztwa notariusza w kwestii prawnej konstrukcji testamentu. Notariusz, jako ekspert prawa, może doradzić, jak sformułować ostatnią wolę, aby była ona zrozumiała, jednoznaczna i zgodna z obowiązującym prawem.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: